Home

UITNODIGING  ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum 22 maart 2017  aanvang 20.00 uur

Locatie  Dierenkliniek De Pietersberg

Pietersbergse weg 4

6862 BV Oosterbeek

Aanvang 20.00uur

AGENDA.

                1)      Opening en mededelingen

                2)      Ingekomen stukken voor de ALV

                3)      Uitreiking jaarbeker  *

                4)      Notulen ALV. d.d. 19-04-2016

                5)      Jaarverslag Secr.

                6)     Verslag kascontrole commissie

                7)     Verkiezing kascontrole commissie**

                8)      Financieel verslag

                9)     Vaststellen contributie  2018

                10)   Vaststellen concept begroting 2018

                11)   Bestuurs verkiezing ***

                 12)   Nieuwe leden!!!

                 13)   Website

                 14)   Pupinfo ****

                 15)   Evenementen /winkeltje Rondvraag

                 16)   Sluiting

 

                 *Uitreiking jaarbeker

                      Beste reu Colorfull`s  Teacup`s legacy  Mw. Bea van Zanten/Joep Reuvers

                      Beste teef Sonate `d Armour du Mas Chanteclerc Mw.Tineke Pillement

 

           **De leden van de kascomm. Mw . Mary Konings en Dhr Luut van Veldhuizen. Dhr Kees Vos

                                           *** Bestuursverkiezing.

        Bianca Mulder is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Dhr. Roeland Woudenberg voor.

Conform art.20 van de statuten kunnen tot één week voor aanvang van de vergadering, op voordracht van tenminste 10 gerechtigde leden, schriftelijk bestuurskandidaten worden ingediend. Indiening dient te geschieden aan het adres van de secretaris.

 **** Dekaangifte/geboorteaangifte    Pupinfo??   Wijzigen in Fokkersservice. 

                                                              ********

Indien u in het bezit bent van een emailadres?  Zou u zo vriendelijk willen zijn dit aan ons door te willen geven zodat wij u direct kunnen benaderen.  M.V.Gr.  secr.: ACSN             acsn@acsn.info

 Heeft u de contributie 2017 al overgemaakt? OP rekening nummer NL 37 INGB 0002252955   

 Op 14 mei is er tijdens onze Kampioenschapsclubmatch ,ook een  mogelijkheid  voor de Ami`s met stamboom maar niet in het showtoilet om deze te laten bespreken door een echte Keurmeester.

Kijkt u hiervoor op onze website A.U.B.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Inschrijving Clubmatch       (online)


Zie in activiteiten en mededelingen, Bericht van Raad van Beheer

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OPROEP !!!!!!

Geen incassobetaling contributie 2017 mogelijk 

(wegens te hoge kosten).


Daarom gaarne uw contributie overmaken naar bankrekening 

NL37 INGB 0002252955 tnv Penningmeester ACSN.


**********************************************************************


*****************************************************************************************

Mededeling

Er is een nieuwe lijst van de ECVO oogspecialisten in Nederland.

 Kijk bij oogartsen.

*****************************************************************************************************************************

              Welkom op de website van de ACSN.

De Amerikaanse Cocker Spaniel Club is een vereniging van liefhebbers van de Amerikaanse Cocker Spaniel en behartigt alle belangen die het ras aangaan.

  De vereniging is in 1964 opgericht en telt momenteel +/- 150 leden.
De activiteiten van de vereniging zijn gericht op vele facetten. Voor de leden worden bijzondere dagen georganiseerd waardoor onderlinge contacten kunnen worden gelegd. De eigenaren van jonge Ami’s, zowel leden als niet-leden, worden éénmaal per jaar uitgenodigd voor de AMERIKANENDAG. Hier kunnen zij de honden laten beoordelen, er worden demonstraties gegeven op het gebied van trimmen, gehoorzaamheid en jacht. Dit is één van de drukst bezochte activiteiten.

Op de jaarlijks terugkerende KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH beoordeelt een deskundige keurmeester de honden volgens de rasstandaard van de Amerikaanse Cocker Spaniel.

De leden kunnen voor de verkoop van hun puppies gebruik maken van de PUPPYBEMIDDELING. Aan de ouderdieren worden behalve schoonheidseisen ook gezondheidseisen gesteld. De gezondheid van de Amerikaanse Cocker Spaniel staat bij de vereniging hoog in het vaandel en er wordt veel energie gestoken in het gezond houden van het ras.

Het Clubblad van de A.C.S.N. verschijnt minimaal 4 keer per jaar en bevat  artikelen over de gezondheid van de ami en artikelen van algemene aard. Tevens wordt bij de Kampioensclubmatch een catalogus van de ingeschreven honden verstrekt.

De gezondheids- en  tentoonstellingsuitslagen worden gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief. Leden kunnen zich hiervoor opgeven bij:  secretaris@acsn.info


 

                                                     FOTO V/D MAAND
                                                                                                                                                            

                                               

                                                 

                


Copyright © 2012. All Rights Reserved.